ثبت نام مسابقه شطرنج قهرمانی شهرستان همدان (اردیبهشت ۱۳۹۷)